foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Cele konkursu:

• rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci,

• rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,

• wzmacnianie wiary we własne możliwości.

REGULAMIN KONKURSU

Temat pracy: Orzeł biały

Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 48.

Forma wykonania prac: dowolna, zarówno płaska, jak i przestrzenna,

Technika wykonania prac: dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby, wycinanki, kolaż itp.).

Prace powinny zawierać na odwrocie (lub na przyczepionej kartce w przypadku prac przestrzennych) metryczkę z danymi: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Termin składania prac: 17 listopada 2021r.

Miejsce składania prac: klasa 3c - sala 24.

Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora konkursu komisja konkursowa.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

• zgodność z tematem,

• oryginalność,

• estetyka,

• kompozycja.

Rozstrzygnięcie konkursu: 24 listopada 2021 r.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Anna Zalewska - wychowawca kl. 3c.

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38