foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Deklaracja dostępności

Wstęp 

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  http://www.sp48.waw.pl/index.php/kontakt zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika  w Warszawie  http://www.sp48.waw.pl/index.php/kontakt 

 

Daty publikacji i aktualizacji 

 1. Data publikacji strony internetowej – 01.09.2014 r.
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: 

- w pełni zgodna pod względem technicznym, 

- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie); 
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie; 
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20.03.2021 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

 

Pod adresem http://www.sp48.waw.pl/index.php/kontakt dostępne są dane teleadresowe Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie

 1. Stefanii Sempołowskiej 4, Warszawa mazowieckie, 00-574 Warszawa, Polska,

Tel.: 22 629 25 15, fax 22 629 25 15 w. 102

http://www.sp48.waw.pl

 
Pod adresem http://www.sp48.waw.pl/index.php/kontakt dostępny jest numer telefonu, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. 
Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.  
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 2. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:   https://www.rpo.gov.pl/pl 

 

Dostępność architektoniczna 

 1. Wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku znajduje się od strony parkingu. Szkoła posiada miejsca parkingowe.
 2. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. Szkoła zapewnia asystenta, który zaopiekuje się osobą niepełnosprawną mającą interes przybycia do szkoły po uprzednim umówieniu.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 1. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. 
 2. Szkoła obecnie podejmuje działania w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38